Výběrové řízení na dodavatele stavby již bylo ukončeno, vítězem se stala firma RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

 

Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo zveřejněno na těchto oficiálních webech:

 

http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/401290

http://www.jihovychod.cz/rack/zakazky/439

 

Základní údaje veřejné zakázky:

Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích II

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/20.01303
Předmět zakázky: stavební práce
Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Typ zakázky dle hodnoty: podlimitní
Předpokládaná hodnota zakázky: 19 381 952 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Středa, 17. duben 2013
Lhůta pro podávání nabídek: Pátek, 17. květen 2013 12:00

Datum poslední úpravy: Úterý, 16. duben 2013 09:27

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Sídlo zadavatele: Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Dostálová
Telefon/fax:
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování zařízení Chráněného bydlení Domov Mirandie v obci Brumovice, které bude po dokončení a uvedení do provozu poskytovat pobytovou sociální službu chráněné bydlení, a to 12 dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením.

Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je katastr obce Brumovice, okres Břeclav.

Místo pro podání nabídky

Regionální poradenská agentura, s. r. o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Délka realizace veřejné zakázky nesmí přesáhnout 14 měsíců. Jako termín zahájení plnění veřejné zakázky se předpokládá 01.07.2013. Předpokládaný termín dodání Díla je do 31.08.2014.

Hodnotící kritéria

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena dle ust. § 78 odst. 1) písm. b) zákona.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1. Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů. Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
a) dle § 54 písmene a) zákona dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů,
b) dle § 54 písmene b) zákona dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
c) dle § 54 písmene d) zákona dodavatel doloží osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k nejméně jedné osobě. Z nabídky musí být patrné, jaký vztah má tato autorizovaná osoba k uchazeči, tj. zda se jedná o zaměstnance, subdodavatele apod. Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:
a) Dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona dodavatel předloží seznam stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech a osvědčení objednatele o řádném plnění těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly provedeny řádně a odborně. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na 4 zakázky na stavební práce v uplynulých pěti letech v oboru pozemního stavitelství budov občanské vybavenosti, bytových domů, chráněných bytů nebo sociálního bydlení (ve smyslu výstavby zařízení pobytových sociálních služeb), kde hodnota stavby každé z nich činila minimálně 9.500.000 Kč bez DPH.
b) Dle § 56 odst. 3 písm. b) a c) zákona doloží dodavatel seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky a osvědčení o vzdělání a kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Dodavatel splní dané kritérium doložením odborné způsobilosti (kopie osvědčení o autorizaci) a vlastnoručně podepsaného životopisu, příp. čestného prohlášení, viz dále, u všech členů týmu takto:
i. 1 osoba hlavní stavbyvedoucí, VŠ vzdělání stavebního charakteru, nejméně 5 let odborné praxe, zkušenost v pozici stavbyvedoucího u staveb obdobného charakteru, formou doložení pozice stavbyvedoucího při realizaci min. 5 stavebních prací obdobného charakteru, budovy občanské vybavenosti, každá v rozsahu alespoň 9 mil. Kč bez DPH (uvedením v životopisu nebo ve zvláštním čestném prohlášení), osvědčení o autorizaci nejméně v kategorii autorizovaný technik;
ii. 1 osoba zástupce hlavního stavbyvedoucího, SŠ vzdělání stavebního charakteru, nejméně 5 let odborné praxe.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Všechny požadavky jsou uvedeny v zadávacích podmínkách.

Další podmínky a informace

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty ve výši 387.000,- Kč (méně než 2 % předpokládané hodnoty zakázky) k zajištění povinností uchazeče vyplývajících z účasti v zadávacím řízení v souladu s ust. § 67 zákona formou složení peněžní částky, formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Dokumentace

 

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha