Dodavatel vybavení

Dodávka vybavení pro Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/20.01303
Předmět zakázky: dodávka
Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 696 999 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Úterý, 23. září 2014
Lhůta pro podávání nabídek: Čtvrtek, 9. říjen 2014 10:00
Datum poslední úpravy: Pondělí, 22. září 2014 16:54

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Sídlo zadavatele: Císařova 394/27, 69172 Klobouky u Brna
Kontaktní osoba: RNDr. Otakar Prudil
Telefon/fax:
E-mail: verejne-zakazky@rravm.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: ANO

Provedené změny

Popis předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace vybavení pro objekt Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích, která je součástí realizace projektu podpořeného z ROP NUTS II Jihovýchod s názvem „Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích“. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části: a) Předmětem plnění v rámci První části je dodávka, montáž a instalace nábytku a kuchyňského vybavení. Předmět První části veřejné zakázky je detailně specifikován v Technických podmínkách pro První část, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. b) Předmětem Druhé části je dodávka ICT vybavení a bílé techniky. Předmět Druhé části veřejné zakázky je detailně specifikován v Technických podmínkách pro Druhou část, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. c) Předmětem Třetí části veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace polohovacích postelí a zvedacích systémů pro imobilní klienty. Předmět Třetí části veřejné zakázky je detailně specifikován v Technických podmínkách pro Třetí část, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Místo plnění

Místem realizace veřejné zakázky je: Novostavba Chráněného bydlení Mirandie Obec Brumovice PSČ 691 11 Parcely č.: St. 209/1, St. 209/2, 62/3 v k.ú. Brumovice, okres Břeclav

Místo pro podání nabídky

Nabídku je možné podat osobně v sídle zástupce zadavatele na adrese Regionální rozvojová agentura Východní Moravy,Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 9:00 do 15:00 hodin, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek skončí dne 9.10.2014 v 10:00h. Dodavatel může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou - za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky kontaktní osobou zástupce zadavatele.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Doba dodání je: Pro První část ve lhůtě 120 kalendářních dnů od písemné výzvy Zadavatele Prodávajícímu. Pro Druhou část ve lhůtě 60 kalendářních dnů od písemné výzvy Zadavatele Prodávajícímu. Pro Třetí část ve lhůtě 90 kalendářních dnů od písemné výzvy Zadavatele Prodávajícímu.

Hodnotící kritéria

• Způsob hodnocení nabídek
5. 1. Základním kritériem pro zadání každé části veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, kdy za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
To znamená, že hodnotící kritérium NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH má hodnotící váhu 100 %.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

4.1. Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:
a) splnění základních kvalifikačních předpokladů,
b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
c) předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
4.2. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je přílohou této zadávací dokumentace.
4.3. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží (postačí v prosté kopii):
a. výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, ne starší 90 dnů, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje musí být předloženy v českém jazyce v písemné formě, ve dvou vyhotoveních. Výjimkou je datový list výrobce – datasheet, který může být předložen i v jazyce anglickém.
19.4 V případě rozporů mezi originálem nabídky a kopií bude vždy rozhodovat originál.
19.5 Písemné vyhotovení nabídky má být odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány. Jednotlivé oddíly budou přehledně označeny boční popiskou nebo rozdělovníky.
19.6 Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a částí zakázky, od které se uchazeč hlásí. Dále by mělo být na obálce uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o skutečnosti, že nabídka byla podána po lhůtě pro podání nabídek, jak to je zobrazeno v tomto náhledu (nezávazný vzor) :
VZOR OBÁLKY
Identifikační údaje zadavatele: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM, Císařova 394/27, 69172 Klobouky u Brna
Identifikační údaje dodavatele (v případě společné nabídky budou uvedeny údaje všech dodavatelů podávajících společnou nabídku)
Název veřejné zakázky: „Dodávka vybavení pro Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích“
„! ! ! NEOTEVÍRAT ! ! !
před termínem otevírání obálek „

Další podmínky a informace

VEŠKERÉ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JSOU Z DŮVODU PŘEKROČENÍ KAPACITY TOHOTO WEBU UVEŘEJNĚNY NA PROFILU ZADAVATELE:


https://zakazky.rpa.cz/contract_display_114.htmlZakázka je dělená na tři části.
Uchazeč může podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky, na víc částí nebo na všechny části veřejné zakázky. Pro každou část veřejné zakázky podává uchazeč samostatnou nabídku v samostatné obálce označené názvem veřejné zakázky a číslem části, pro kterou je nabídka určena. Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů pro každou část, pro kterou podává nabídku, jednotlivě. Uchazeč vyplní formulář Slepý rozpočet vybavení vždy pro tu část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. Pokud uchazeč podává nabídky na více částí, součástí nabídky pro každou část bude samostatný formulář Slepý rozpočet vybavení, naceněný pro konkrétní část.

 

 

Těšíme se na vybavení, které bude praktické a vytvoří útulný domov lidem s těžkým zdravotním postižením.

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha