Výběrové řízení již bylo ukončeno, zvítězila firma INVESTINŽENÝRING a.s.

Výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/20.01303
Předmět zakázky: služba
Oblast podpory: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Druh zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu 2. kategorie
Typ zakázky dle hodnoty: malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky: 280 000 Kč bez DPH
Datum uveřejnění: Pátek, 24. květen 2013
Lhůta pro podávání nabídek: Úterý, 4. červen 2013 12:00
Datum poslední úpravy: Čtvrtek, 23. květen 2013 14:53

Zadavatel: veřejný
Název zadavatele: Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
Sídlo zadavatele: 69172 Klobouky u Brna, Císařova 394/27
Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Dostálová
Telefon/fax: +420511113228
E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Zadávací podmínky zakázky prošly předchozí kontrolou ÚRR: NE

Popis předmětu zakázky

Předmětem zakázky jsou služby technického dozoru stavebníka (dále také TDS) týkající se realizace stavby v rámci veřejné zakázky „Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích“. Předmět plnění zakázky zahrnuje činnosti: a) technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby, b) technického dozoru stavebníka po dokončení stavby. Podrobný popis a rozsah požadovaných činností je uveden v závazném vzoru smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.

Místo plnění

Místem plnění zakázky je katastr obce Brumovice, okres Břeclav

Místo pro podání nabídky

Místem pro podání nabídek je adresa sídla osoby pověřené výkonem zadavatelských činností na adrese: Regionální poradenská agentura, s. r. o. Starobrněnská 20, 602 00 Brno v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., v den podání nabídky do 12:00 hodin.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

Termín zahájení plnění je předpokládán k termínu uzavření zadávacího řízení na zhotovitele stavby, předpoklad 01.07.2013. Termín dokončení plnění je předpokládán opět v závislosti na průběhu stavby, nejpozději 31.08.2014, zároveň však nejpozději do 14 měsíců od předání staveniště.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 ZVZ
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:
a) Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídky.
b) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (uchazeč doloží výpis z živnostenského rejstříku, případně živnostenská oprávnění).
c) Dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost uchazeče nebo odpovědné osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (v případě právnické osoby) a doklad o vztahu osoby k uchazeči (kopie pracovní smlouvy atd.). Odbornou způsobilostí se rozumí:
• osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby vše podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Technické kvalifikační předpoklady
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:
a) Seznamu 3 významných služeb – referenčních zakázek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech, jejichž předmětem byl výkon technického dozoru stavebníka/investora v rámci realizace obdobné stavby, s investičními náklady minimálně:
jedna zakázka 19 mil. Kč bez DPH,
jedna zakázka 15 mil. Kč bez DPH,
jedna zakázka 13 mil. Kč bez DPH,
přičemž vždy musí jít o stavbu řádně dokončenou, s vydaným kolaudačním rozhodnutím nebo povolením zkušebního provozu. Uchazeč u každé referenční zakázky uvede identifikační údaje objednatele a stručný popis zakázky, vč. výše investičních nákladů, z nichž bude zřejmá výše nákladů bez DPH. Uchazeč dále ke každé zakázce předloží kopii osvědčení objednatele o řádném a odborném plnění zakázky, případně čestné prohlášení uchazeče, nebude-li možné osvědčení získat z důvodů spočívajících na straně objednatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě, a to v jednom originále. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a zpracovaný na základě závazného vzoru smlouvy v příloze této zadávací dokumentace.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude svázána v jednom svazku způsobem vylučujícím manipulaci s jednotlivými listy.
Nabídka musí být doručena na adresu osoby pověřené výkonem zadavatelských činností: Regionální poradenská agentura, s. r. o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, od 9 do 14 hodin, poslední den lhůty do 10 hodin.

Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat obě tištěná vyhotovení nabídky. Obálka bude uzavřena a opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
TDS DIAKONIE BETLÉM“


Na obálce bude uvedena adresa, na kterou je možné zaslat uchazeči oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

Nabídka bude zpracována v následujícím členění:
a) krycí list nabídky,
b) obsah nabídky včetně číslování stran,
c) dokumenty k prokázání základních kvalifikačních předpokladů,
d) dokumenty k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů,
f) dokumenty k prokázání technických kvalifikačních předpokladů,
g) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.


Nabídky mohou být podány osobně nebo doporučenou poštou. Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat na sekretariátu Regionální poradenské agentury, s. r. o., Starobrněnská 20, Brno, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., v den podání nabídky do 12:00 hodin.

Další podmínky a informace

Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách.
Otevírání obálek je neveřejné.
Nabídka musí být podána v českém jazyce.

Dokumentace

 Těšíme se na svědomité a poctivé odborníky, kteří nám pomůžou.

 

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha